Adverbial là gì

Bài này đang trình làng về những một số loại mệnh đề trạng ngữ trong giờ Anh tương tự như những điểm sáng của các một số loại mệnh đề này.

Bạn đang xem: Adverbial là gì


 

*

Mệnh đề trạng ngữ trong giờ đồng hồ Anh

1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn (adverbial clause of place)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn được bắt đầu bởi where (nơi mà) với wherever (bất kể chỗ nào).

Ví dụ:

She will go where you tell her. (Cô ta vẫn đi khu vực mà các bạn bảo cô ta.)

You can go wherever you like. (quý khách rất có thể đi bất kể chỗ nào nhưng bạn muốn.)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ xứ sở tất cả chức năng của một phó tự.

2. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản bội (adverb clause of concession)

a. Although/Even though/Though + clause (mặc dù, cho dù)

Ví dụ:

Although he was ill, he wasn’t absent from school.

Although/Though/Even though được dùng để chỉ sự tương bội phản. Chúng ta ko được sử dụng Although/Though/Even though với But trong cùng một dịp.

Ví dụ:

Although it rained heavily, but they arrived at the airport on time. (incorrect)

Although it rained heavily, they arrived at the airport on time. (correct)

b. No matter: cho dù, gồm ý nghĩa sâu sắc tương tự như nlỗi Although/Though/Even though. Theo sau nó là how, what, who, where.

No matter how = however

No matter who = whoever

No matter what = whatever

No matter where = wherever

Ví dụ:

No matter what you say, I won’t believe in that story.

= Whatever you say, I won’t believe sầu in that story.

c. Dường như chúng ta còn sử dụng Despite với In spite of (khoác dù) để miêu tả sự tương bội nghịch.

In spite of + V-ing/Noun

Ví dụ:

In spite of the interesting film, she felt sleepy.

Sau despite bao gồm hai phương pháp dùng:

Despite + N/V-ing

Ví dụ:

Despite the bad weather, they continued khổng lồ play football.

Despite the fact that + clause

Ví dụ:

Despite the fact that they played well, they didn’t win the game.


3. Mệnh đề chỉ trạng ngữ chỉ nguyên do và các từ bỏ chỉ nguyên nhân (adverbial clause & phrases of reason)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên do thường bắt đầu bằng:

Because/Since/As/Seeing that + clause: vì

Ví dụ:

Because it rained, we stayed at trang chủ.

Crúc ý: Chúng ta nên tránh những lỗi sai sau:

Because it rained, so we stayed at home. (incorrect)

Because it rained, we stayed at trang chủ. (correct)

Ở ví dụ trước tiên bọn họ dùng nhị liên từ bỏ chỉ nguyên nhân - hiệu quả. Chúng ta không có cách dùng điều đó vào giờ đồng hồ Anh tuy nhiên tiếng Việt vẫn hay được dùng lối nói như thế.

Cụm từ chỉ lý do: Because of + N/V-ing

4. Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục tiêu (adverbial clauses of purpose)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục tiêu thường bắt đầu bằng:

So that = in order that: Cốt để, để mà

So that/ In order that + S + may/might/shall/should/can/could/will/would + V-bare infinitive

Ví dụ:

He studies hard so that he can pass the examination.

They started the journey early in order that they would get there on time.

5. Cụm phó trường đoản cú chỉ mục đích (adverbial phrases of purpose)


Cụm phó tự chỉ mục đích thường bắt đầu bằng:

So as to= in order khổng lồ = to + V-bare infinitive (để nhưng mà, cốt để)

Ví dụ:

She went to the bookstore to buy some books.

We kept silent in order to see the film.

Xem thêm: Adobe Dreamweaver Cs6 V12 - Download Dreamweaver Cs6 Full Link Google Drive

6. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (adverbial clauses of the time)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn thường được ban đầu bằng:

When: khi

Ví dụ:

When he came, I had gone out.

After: Sau khi

Ví dụ:

After he had had breakfast, he went lớn school.

Before: trước khi

Ví dụ:

I’ll study English before I fly to lớn England.

While: vào khi

Ví dụ:

While they were watching TV, the telephone rang.

Till/Until: cho đến khi

Ví dụ:

Don’t leave here until I come back.

As soon as: Ngay khi

Ví dụ:

I will Điện thoại tư vấn you as soon as I arrive at the place.

Since: Từ khi

Ví dụ:

We haven’t seen her since we left for Hanoi capital.

Whenever: Bất cứ đọng lúc nào

Ví dụ:

You can use my computer whenever you like.

Just as: Ngay khi

Ví dụ:

She turned the light off just as she entered the room.

Chụ ý: Chúng ta không được áp dụng thì tương lai trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.


Ví dụ:

When it will rain, I usually stay at trang chính. (incorrect)

When it rains, I usually stay at home page. (correct)

7. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thể phương pháp As và As if (adverbial clauses of manner with As and As if)

As: Nlỗi là

Ví dụ:

They acted as she was asked.

As if: Nlỗi thể là

Diễn tả Việc tín đồ nói tin hoàn toàn có thể xảy ra sống hiện thời hoặc sau này (cần sử dụng cùng với các thì bây chừ hoặc tương lai).

Ví dụ:

It looks as if it’s going lớn rain.

Diễn tả vấn đề fan nói tin là rất khó hoặc không có thiệt sinh hoạt bây giờ (cần sử dụng cùng với thì quá khứ solo hoặc cùng với were).

Ví dụ:

He said as if he were my father.

Diễn tả việc tín đồ nói tin là tương đối khó hoặc không có thiệt sinh hoạt trong quá khứ đọng (sử dụng thì quá khđọng trả thành).

Ví dụ:

He looks as if he had known what happened.

Trên đó là hồ hết kỹ năng cơ bản về mệnh đề trạng ngữ vào giờ đồng hồ Anh. Hy vọng bài viết sẽ mang về một mối cung cấp kỹ năng và kiến thức mới cho bạn, bên cạnh đó giúp cho bạn biết cách vận dụng phù hợp.

Tải về