CHỦ ĐẦU TƯ TIẾNG ANH

Để ship hàng bài toán học giỏi giờ Anh nghành nghề dịch vụ tạo cho những người đi làm, AROMA xin chia sẻ cỗ từ bỏ điển giờ đồng hồ anh chuyên ngành xây dựng về tên thường gọi chức danh quá trình trong lĩnh vực xây cất. Các bạn cùng xem thêm nhé.


Bạn đang xem: Chủ đầu tư tiếng anh

*

Xem thêm: Tải Font Times New Roman Cho Pc, Download Font Times New Roman Cho Pc

People on site: Người sinh sống công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công

Plants & equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với thiết bị

Owner /’ounə/: Chủ nhà, Chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức cai quản vừa lòng đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt công ty đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức thống trị vừa lòng đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường xuyên trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe và hygiene: Viên chức phụ trách nát dọn dẹp vệ sinh an toàn lao hễ với môi trường thiên nhiên.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo đảm hóa học lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kiến thiết dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát điều tra viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự tân oán viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /tín đồ phạt thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: Người học tập việc

Laborer: Lao hễ phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn công ty, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, tô điểm nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ Fe ( cốt thxay )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scafthư mục /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

Main contractor: Nhà thầu chính

Sub-contractor: Nhà thầu phụ


*

Giới thiệu về Tết bằng giờ đồng hồ Anh

Tiếng Anh là ngôn từ thịnh hành nhất nhân loại yêu cầu nhu yếu học, sử dụng,...