THI IOE

Đề thi IOE Giải Tiếng Anh bên trên mạng Internet Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng hai Ôn thi IOE lớp 5 năm 20đôi mươi

Bạn đang xem: Thi ioe

*
doc

Đề thi IOE lớp 9 cung cấp Huyện (bằng lòng 2014 - 2015)


*
doc

Đề thi IOE lớp 9 cấp cho thị xã (Chính thức 2015-2016)


Xem thêm: Lời Bài Hát Chiếc Đèn Ông Sao, Nhạc Trung Thu, Karaoke, Mp3, Lời Bài Hát Chiếc Đèn Ông Sao

*
doc

Đề thi IOE lớp 9 cung cấp thị trấn ưng thuận năm học 2015-2016


Nội dung

LUYỆN THI IOE TIẾNG ANH 5 VÒNG 2NĂM 2019 - 2020 CÓ ĐÁPhường ÁNBài 1. Complete the sentence.1. Hello, my name’s Kate. I am ten _____ old.2. _____ are you? I’m fine, thanks.3. There ____ one living room, one kitchen in the house.4. ____ vị you often go after school?Đáp án: 1 - years; 2 - how; 3 - is; 4 - WhereBài 2. Arrange the words to lớn make the sentences.1. English/ Can/ songs/ sing/ you/ ?/2. Name/ What/ her/ is/ ?/3. Ten/ old/ I’m/ years/ ./4. Penfriend/ This/ my/ new/ is/ ./5. Up/ I/ 6.30 a.m/ get/ ./6. Your/ What/ is/ job/ ?/7. Would/ some/ like/ orange juice/ you/ ?8. Am/ Hanoi/ from/ I/ ./9. Animals/ What/ like/ Nam/ does/ ?/10. Name/ my/ Quan/ is/ ./Đáp án:1. Can you sing English songs?2. What is her name?3. I’m ten years old.4. This is my new penfrikết thúc.5. I get up at 6.30 a.m.6. What is your job?7. Would you lượt thích some orange juice?8. I am from Hanoi.9. What animals does Nam like?10. My name is Quan. Bài 3. Leave sầu me out.1. Tirede2. Moother3. Reda4. Sciencse5. Vietneamese6. Ugely7. Engliesh8. Memmber9. Americian10. HelspĐáp án:1. Tired2. Mother3. Red4. Science5. Vietnamese6. Ugly7. English8. Member9. American10. help
Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin ngủ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền