Đề thi tiếng anh cuối kì 2 lớp 5

Sở đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh là tài liệu tham khảo hữu ích dành riêng cho những thầy giáo viên. Với tài liệu này sẽ giúp đỡ thầy cô gồm thêm tư liệu sẵn sàng cho Việc ra đề thi học tập kì 2 lớp 5 tiếp đây. Quý prúc huynh rất có thể thiết lập về tài liệu để gợi ý con em của mình mình ôn tập nhằm củng nắm kiến thức chuẩn bị mang lại bài xích thi cuối học tập kì 2 đạt tác dụng tốt nhất có thể.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh cuối kì 2 lớp 5

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

ĐỀ SỐ 01

I. Multiple choice (3ms) Choose & circle the best word or phrase.

1. He………………………a student.

A. am

B. is

C. are

D. aren’t

2. What do you do? - ………………am a student.

A. I

B. She

C. He

D. We

3. Danh từ bỏ số các của từ bỏ “board” là ………………….:

A. a board

B. boardes

C. boards

D. boardse


4. Em hãy tìm thấy từ gồm giải pháp phân phát âm khác trong các từ có phần gạch ốp chân sau đây:

A. fine

B. Hi

C. five

D. sit

5. This is Mr Nam. He is…………….engineer.

A. a

B.an

C. one

D. the

6. Em hãy tìm thấy từ bỏ tất cả lốt nhấn trọng âm khác trong số tự sau đây:

A. ruler

B. table

C. pencil

D. eraser

7. Is this a desk? – No, it………………..

A. is

B. isn’t

C. are

D. aren’t

8. ………………….many people are there in your family? – There are four people.

A. How

B. What

C. Where

D. Who

9. I live…………………a city in Tnhì Binch.

A. at

B. on

C. in

D. to

10. Fifteen + Seven = ……………………..

A. seventeen

B. twenty

C. seventy

D. twenty - two

11. Which is the words for this number “50”?

A. five

B. fifteen

C. fifty

D. fifty - five


12. …………………….is this? – It’s Lan.

Xem thêm: Độ Cồn Và Độ Đắng Của Bia Là Gì? Abv Là Gì Thuật Ngữ Cơ Bản Về Bia: Abv — Ibu — Body Là Gì

A. How

B. What

C. Where

D. Who

II. Listening: Listen & using the cue words to lớn fill in the blanks the right word. (1.5 ms)

Old

what

name

my

In

years

on

where

A: What’s your (1) …………..?

B: (2) ……………….name’s Nam.

A: (3) ……………….vì chưng you live?

B: I live sầu (4) ………………..Tran Phu street.

A: How (5) ……………….are you?

B: I’m twelve sầu (6) ……………old.

III. Find & circle a mistake. (1m)

1. Mr Kien is an teacher. He’s forty-two years old. A B C D

2. Nam is a student. Nga are a student, too. A B C D

IV. Read the stage carefully. (2,5m)

Hi. I’m Lan. I’m eleven years old. I’m a student. This is my father. His name is Ha. He’s a teacher. He’s forty years old. This is my mother. Her name’s Nga. She’s thirty – five sầu. She’s a teacher, too. This is my sister, Hoa. She’s fifteen. She’s a student. I’m her brother.

*Chechồng True (T) or Fales (F) statements to fill in the blanks. (1m)

1. Lan is a student.

2. His father is a teacher.

3. Lan’s mother isn’t a teacher.


4. Her sister, Hoa is fifteen.

*Answer ther question. (1.5 ms)

1. How old is Lan?

A. two

B. eleven

C. twelve

D. thirteen

2. What does Lan’s father do? – He’s a………………………

A. teacher

B. doctor

C. nurse

D. farmer

3. Is Hoa a nurse? - ……………………

A. Yes, she is

B. No, she isn’t

C. Yes, he is

D. No, he isn’t

V. Make question for the underlined words. (1m)

1. Who …………………………………………………………………

- Mr An teaches me English.

2. How.…………………………………………………………………………

- I’m twelve years old.

VII. Answer about you. (1m)

1. How many people are there in your family

There are………………………………

2. Are you a student?

……………………………………………………………………………………

Mời chúng ta cài đặt về giúp thấy ngôn từ cụ thể tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
longky.mobi
(123 lượt)
Lượt tải: 5.947 Lượt xem: 30.194 Dung lượng: 706,8 KB
Liên kết thiết lập về

Link longky.mobi thiết yếu thức:

Sở đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh longky.mobi Xem

Các phiên bản không giống với liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA