Hereinafter là gì

Thư điện tử chủ đề này
*
LinkBaông xã Topic URL
*
Retweet this Topic
*
Share Topic on Google+Like this TopicShare on Facebook
*
Digg this Topic
*
Reddit this Topic
*
Share on Tumblr
Xem chủ thể này
*
In chủ thể này
*
*

Chủ đề trước Chủ đề kế tiếp
*
Tiensigiay

*

Sau đấy là một trong những thuật ngữ (defination) thường trông thấy vào phù hợp đồng. Mình vẫn giải thích cụ thể nghĩa, biện pháp sử dụngdưới cmt.

Bạn đang xem: Hereinafter là gì

agreement (n.)an arrangement between two or more people, countries etc; contract => Hợp đồng, sự thỏa thuận ~Contract.appendix (n.)additional or supplementary material at end of contract, book etc => Phụ lục, phần phụ lục cuối đúng theo đồng.arbitration (n.)settlement of a dispute by a person chosen by both parties -to arbitratev.=> Trọng tài (cơ quan); arbitrator (n) Trọng tài viên.

Xem thêm: Tidal Wave Là Gì - Tidal Wave In Vietnamese

article (n.)a particular statement or stipulation in a contract etc; clause => Điều khoản ~clause,provisionclause(n.)a particular statement or stipulation in a contract etc;~ articlecondition (n.)anything necessary before the performance of something else ~ Condition được gọi nôm mãng cầu là ĐK, thông thường đi thông thường một nhiều "terms and condition" dịch thông thường là pháp luật. Ví dụ: Both Parties agree toenter into lớn this Contract under the terms và conditions phối forth as follows: Hai bên thông độc nhất ký kết kết hợp đồng dựa vào các luật pháp sau:.force majeure (n.)superior, power; unforeseeable event excusing one buổi tiệc nhỏ from fulfilling contract ~ Sự kiệnbất khả kháng.fulfil (v:) to lớn satisfy a condition; lớn complete the required task; to lớn fulfill US ~ thi hành/ thực hiện (nghĩa vụ)herein (adv:) in here; in this (document etc) tại đây.hereinafter (adv:) in the following part (of this document etc)heretofore (adv:) up until now; until the present; before thisin behalf of:in the interests of (person etc); for (person etc); on behalf of (UK)on the one hand: on one side -on the other handon the other side : Một khía cạnh...còn mặt khác...các buổi tiệc nhỏ (n.)the person or persons forming one side of an agreement: 2 bên phía trong phù hợp đồngstipulate (v.)khổng lồ specify as an essential condition -stipulationn. ~ quy địnhterms (n.)conditions or stipulations ~ Điều khoản ~ article, clause,warrant (v.)to give sầu formal assurance; khổng lồ guarantee ~ Bảo hành, bảo đảm; waranty ~ quy định bảo hànhwhereas (conj:) it being the case that; in view of the fact that ~ trong khi