Implementation là gì

In partnership with the Orange County Health Care Agency (HCA), Orange County Housing Authority has been awarded Mainstream Voucher Program funding khổng lồ provide rental assistance to lớn non-elderly homeless persons with disabilities.

Bạn đang xem: Implementation là gì

Beginning March 20trăng tròn, OCHA will accept applications for our 2019 Mainstream Voucher Program allocation referred from HCA’s Whole Person Care (WPC) Program and the Orange County Coordinated Entry System.

For information in Spanish/Vietnamese, please click on the "PDF" below.


File Size Last Modified

Public Notice Spanish & Vietnames for website site.pdf

201.54 KB May 26, 2021

*

This browser is no longer supported and some key features will not work. We strongly recommend using Edge, Chrome 70+, Safari 5.x+ and Firefox 5.x+.

Xem thêm: So Ha Tra Từ : Hệ Thống Từ Điển Chuyên Ngành Mở, Soha Tra Từ


Vì sự tiện nghi của người sử dụng, trang mạng này của Quận Cam áp dụng hình thức dịch vụ thông ngôn miễn tầm giá của Google. Một Lúc nhấn vào nút “Tôi chấp nhận” (I accept), Có nghĩa là quý vị gật đầu đồng ý hồ hết trang của trang mạng này biến đổi phần đông ngôn ngữ chưa phải là giờ Anh. Quận Cam đang tận dụng tối đa phần lớn nỗ lực nhằm đảm bảo sự chính xác của câu hỏi thông dịch. Tuy nhiên, không tồn tại câu hỏi thông ngôn về điện tử cùng tự động hóa làm sao đúng đắn. Chẳng hạn nhỏng, thông ngôn không hẳn là hồ hết nhiều trường đoản cú nhạy bén với quan yếu hoàn toàn đưa đặt câu văn một phương pháp đúng nghĩa. Thêm vào kia, quý vị hoàn toàn có thể tìm kiếm thấy sự khác hoàn toàn tương quan cho ngữ điệu địa phương với tính phương pháp đặc điểm của nó. Thêm vào đó quý vị không thể thông dịch những biểu thứ cùng với bản vnạp năng lượng, các hồ sơ thuộc nhiều loại PDF tệp tin cùng phần nhiều áp dụng đặc biệt bên trên trang mạng này. Quận Cam không chịu trách nát nhiệm bất cứ phần lớn gì thông ngôn được cung cấp từ Google. Nguyên ổn bản của trang mạng này được cung cấp bởi Anh ngữ. Nếu có những sự khác hoàn toàn giưa vnạp năng lượng bạn dạng bằng Anh ngữ cùng phiên bản dịch, phiên bản Anh ngữ vẫn là văn uống bản thế tất. Lúc nhấp vào nút ít “Tôi chấp nhận” khách hàng gật đầu đồng ý là bất kỳ đa số sự khác hoàn toàn tuyệt đều khác hoàn toàn qua sự phiên dịch đang không có tính bí quyết ràng buộc và đang không tồn tại ngẫu nhiên một hậu quả pháp luật nào. Quận Cam quan trọng đảm bảo sự đúng mực của vấn đề đổi khác phiên bản văn và sẽ không Chịu đựng bất kể một trách nát nhiệm như thế nào có thể gây nên bởi việc áp dụng hạy dựa vào bạn dạng phiên dịch cung cấp vì chưng Google. khi dấn “Tôi đồng ý” tức là quý vị vẫn chấp nhận trường đoản cú vứt tất cả hầu hết thiệt sợ hãi có thể xẩy ra đối với Quận Cam bởi vấn đề phụ thuộc vào sự thông ngôn hỗ trợ bởi vì Google.


Para la conveniencia de los usuarquả táo, este sitio web del Condavì de Orange usa el servicio gratuito lớn de traducción de idiomas de Google. Al hacer clic en el botón “Acepto”, usted acepta que las páginas de este sitio website pasarán a estar en otros idiomas distintos al inglés. El Condavì de Orange ha hecho el máximo esfuerzo para asegurar la precisión de la traducción. Sin embargo, no hay traducción automática o por computación que sea perfecta. Por ejemplo, la traducción no es sensible al contexto lớn y no puede traducir totalmente el texkhổng lồ en tovì chưng su significavì chưng. Además, es posible que encuentre diferencias asociadas a dialectos o preferencias regionales. Además, no puede traducir gráficos con texto lớn, archivos PDF o aplicaciones especiales en este sitio website. El Condado de Orange no es responsable de la traducción proporcionada por Google. La versión original de este sitio website está disponible en inglés. Si existe algumãng cầu discrepancia entre la versión en inglés de este sitio website y la versión traducida, la versión en inglés tendrá preferencia. Al hacer clic en "Acepto", está de acuervị en que cualquier discrepancia en la traducción no será vinculante ni tendrán ningún efeclớn legal. El Condavày de Orange no puede garantizar la exactitud del texkhổng lồ convertivị y no asume ninguna responsabilidad que puedomain authority surgir por usar o confiar en la traducción proporcionada por Google. Al hacer clic en "Acepto" significa que está de acuervày en renunciar a cualquier pérdidomain authority que pueda ser causada al Condabởi de Orange por basarse en la traducción proporcionada por Google.


사용자들의 편의를 위하여 저희 오렌지 카운티 웹사이트는 Google 무료 언어번역 서비스를 이용합니다. "동의합니다" 버튼을 클릭하면 귀하는 이 웹사이트 페이지가 영어가 아닌 언어로 바뀌는 것을 받아들이는 것입니다. 오렌지 카운티는 정확한 번역이 되도록 하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 그러나 컴퓨터 번역이나 자동 번역이 완벽하지는 않습니다. 예를 들자면, 번역은 맥락을 감지하지 못하며 글자의 의미를 완전하게 번역할 수는 없습니다. 나아가서, 지역의 방언이나 그곳에서 자주 쓰이는 말과 관련하여 차이를 볼 수 있을 것입니다. 또한 이 웹사이트에서 귀하는 문자가 포함된 그래픽, PDF 파일, 특수 어플리케이션을 번역할 수 없습니다. 오렌지 카운티는 Google이 제공하는 번역에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹사이트의 원본 버전은 영어로 된 것입니다. 이 웹사이트의 영어 버전과 번역된 버전 사이에 차이가 있다면 영어 버전이 우선합니다. "동의합니다"에 클릭함으로써 귀하는 번역의 불일치는 구속력이 없으며 법적 효력이 없음에 동의하게 되는 것입니다. 오렌지 카운티는 변환된 문자의 정확성을 보증하지 않으며, Google이 제공하는 번역을 이용하거나 의존함으로 인하여 발생할 수 있는 어떠한 책임도 지지 않습니다. "동의합니다"에 클릭하는 것은 귀하가 Google이 제공하는 번역에 의존함으로 인하여 오렌지 카운티에서 발생할 수 있는 모든 손실을 포기하는데 동의한다는 의미입니다.


為方便用戶,本奧蘭治縣網站使用免費Google語言翻譯服務。點擊“我接受”按鈕,即表示您接受本網站的頁面變為非英語語言。奧蘭治縣已盡一切努力確保翻譯的準確性。然而,沒有完美的電腦翻譯或自動翻譯。例如,翻譯對上下文不敏感,無法將文本完全翻譯成其含義。此外,您可能會發現與地區方言或偏好相關的差異。此外,您不能在本網站上翻譯帶有文本、PDF 文件和特殊應用程序的圖形。奧蘭治縣不對 Google 提供的翻譯負責。本網站的原始版本提供英文版本。如果本網站的英文版本與翻譯版本有任何差異,以英文版本為準。點擊“我接受”,即表示您同意翻譯中的任何差異或差異不具有約束力且不具有法律效力。奧蘭治縣無法保證轉換後文本的準確性,也不承擔因使用或依賴Google提供的翻譯而可能產生的任何責任。點擊“我同意”即表示您同意放棄依賴Google提供的翻譯可能給奧蘭治縣造成的任何損失。