TOÁN TỬ XOR

Trong lập trình máy tính kỹ thuật số. Phép toán bitwise hoạt động trên một hoặc nhiều số nhị phân (binary numerals), hoặc các chuỗi giống số nhị phân. Đây là một phép toán đơn giản và nhanh, được hỗ trợ trực tiếp bởi bộ xử lý (processor). Thông thường các phép tính bitwise nhanh hơn rất nhiều so với phép nhân, phép chia, đôi khi nhanh hơn đáng kể so với phép cộng. Các phép tính bitwise sử dụng ít năng lượng hơn bởi nó ít sử dụng tài nguyên.

Bạn đang xem: Toán tử xor


Khi một bitwise AND được thực hiện trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu cả 2 bit là 1, ngược lại trả về 0.
Khi một bitwise OR được thực hiện trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu một trong các bit là 1, ngược lại trả về 0.
Khi một bitwise XOR được thực hiện trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu các bit khác nhau, ngược lại trả về 0.
Java: byte, short, int, long, double.

Xem thêm: Windows 7 Professional Product Key Free 2021, Windows 7 Product Key For All Editions 32

C#: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, doubleJavascript: double.....
Javascript lưu trữ các số như là các số chấm động 64 bit (64 bits floating point numbers). Nhưng các phép toán bitwise được thực hiện trên các số nguyên 32 bit. Các ngôn ngữ khác như Java, C#,.. các phép toán bitwise cũng được thực hiện trên các số nguyên 32 bit.
Vì vậy trước khi thực hiện phép toán bitwise với các số bạn phải chuyển đổi mỗi số thành một dẫy 32 số nhị phân.
Trong Javascript phương thức toString(base) giúp bạn chuyển một số bất kỳ từ hệ cơ số 10 (base 10) sang hệ cơ số khác.

let a = 8;// Base 2 string.console.log( a.toString(2) );// 1000// Base 8 stringconsole.log( a.toString(8) ); // 10// Base 16 stringconsole.log( a.toString(16) ); // 8let b = 218;// Base 2 string.console.log( b.toString(2) );// 11011010// Base 8 stringconsole.log( b.toString(8) ); // 332// Base 16 stringconsole.log( b.toString(16) ); // da

DecimalBinary
500000000000000000000000000000101
100000000000000000000000000000001
5 & 1 = 100000000000000000000000000000001
5 | 1 = 500000000000000000000000000000101
5 ^ 1 = 400000000000000000000000000000100
~ 5 = -611111111111111111111111111111010

Chú ý: Trong 32 bit, bit đầu tiên được sử dụng để xác định dấu (sign) của số, nếu bit này là 1 tương ứng với dấu trừ ( - ), nếu bit này là 0 tương ứng với dấu cộng ( + )
*

Toán tử Bitwise Left Shift ( console.log( 1073741824
*

*

Chuyển đổi chữ thường (Lowercase) sang chữ hoa (Uppercase):


*